Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – NĂM B Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B Lời Chúa: Mc 13, 33-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lời Chúa: Mt 25, 14-30 “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC Lời Chúa: Mt 22, 15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 21, 33-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa : Mt 21, 28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo:…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong,…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A – CHÚA HIỂN DUNG (6/8)

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A – CHÚA HIỂN DUNG (6/8) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 13, 24-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 13, 1-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 10, 37-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 10, 26-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 9, 36 – 10, 8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – MÌNH MÁU THÁNH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – MÌNH MÁU THÁNH – NĂM A Lời Chúa: Ga 6, 51-59 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI – NĂM A Lời Chúa: Ga 3, 16-18 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Ga 14, 15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A Lời Chúa: Ga 14, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở,…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM A PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10 “Ta là cửa chuồng chiên”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ…