Thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2023
SUY NIỆM CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Ga 14, 15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con…

Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM A PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10 “Ta là cửa chuồng chiên”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A Lời Chúa: Mt 26,14 – 27,66 (bài dài) C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY – NĂM A Lời Chúa: Ga 11, 1-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – NĂM A Lời Chúa: Ga 9, 1-41 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – NĂM A Lời Chúa: Ga 4, 5-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt,…

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM A Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông:…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Mt 5, 38-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung…

Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Mt 5, 17-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A – MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.   CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 4, 12-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Ga 1, 29-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH (25/12)

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH (25/12) LỄ VỌNG LỜI CHÚA: Mt 1, 18-25 “Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu”. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Mt 11, 2-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi…

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Mt 3, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – NĂM A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – NĂM A Lời Chúa: Mt 24, 37-44 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Lời Chúa: Lc 23, 35-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C. – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C. – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14; 2Tx. 2,16–3,5; Lc. 20, 27-38 Lời Chúa: Lc 20, 27-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C – CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (23/10)

23/10 – CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C. CẦU NGUYỆN CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. CẦU NGUYỆN CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG. Lời Chúa: Mt 28, 16-20 “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM C Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – NĂM C Lời Chúa: Lc 17, 5-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải,…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Lc 16, 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ”Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM C Lời Chúa: Lc 15, 1-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và…