thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Suy niệm thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho…

Suy niệm thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến…

Suy niệm Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi,…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép…

Suy niệm thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà…

Suy niệm Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta…

Suy niệm Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo…

Suy niệm thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được…

Suy niệm Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay. – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính (22/2)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY.  – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. LỄ KÍNH (22/2) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì…

Suy niệm thứ Tư tuần I Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri…

Suy niệm thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều…

Suy niệm Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước…

Suy niệm thứ Bảy sau Lễ Tro

SUY NIỆM THỨ BẢY SAU LỄ TRO Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình…

Suy niệm thứ Sáu sau Lễ Tro

SUY NIỆM THỨ SÁU SAU LỄ TRO Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các…

Suy niệm Thứ Năm sau lễ Tro

SUY NIỆM THỨ NĂM SAU LỄ TRO Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói…

Suy niệm thứ Tư Lễ Tro

SUY NIỆM THỨ TƯ LỄ TRO Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở…

Suy niệm Thứ Ba tuần 6 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 8, 14-21 Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn…

Suy niệm Thứ Hai tuần 6 Thường Niên. MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. Thánh hóa công ăn việc làm

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN. MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 5 Thường Niên. MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN.  MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI Lời Chúa: Mt 6,25-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con:…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 5 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám…

Suy niệm Thứ Năm tuần 5 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế…

Suy niệm thứ Tư tuần 5 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì…

Thứ Ba tuần 5 thường niên. – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ (6/2)

THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (6/2) Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không…

Suy niệm thứ Hai tuần 5 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 6, 53-56 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một…

Suy niệm Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Thường Niên – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính (2/2)

SUY NIỆM THỨ SÁU ĐẦU THÁNG, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). LỄ KÍNH (2/2) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề…

Suy niệm thứ Tư tuần 4 Thường Niên. – Thánh Gioan Boscô, Linh mục. Lễ nhớ (31/1)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIOAN BOSCÔ, LINH MỤC. LỄ NHỚ (31/1) Lời Chúa: Mc 6,1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của…

Suy niệm thứ Ba tuần 4 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy…

Suy niệm thứ Hai tuần 4 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA: Mc 5, 1-20 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở…

Suy niệm thứ Bảy tuần 3 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA: Mc 4, 35-41 Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 3 Thường Niên – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ (26/1)

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN – THÁNH TIMÔTHÊ VÀ THÁNH TITÔ, GIÁM MỤC. LỄ NHỚ (26/1) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ…

Suy niệm Thứ Năm tuần 3 Thường Niên. – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính (25/1)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. LỄ KÍNH (25/1) Lời Chúa: Mc 16, 15-18 Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: ”Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu…