Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Suy niệm thứ Tư tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt. 6, 1-6, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là…

Suy niệm thứ Ba tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt. 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ…

Suy niệm thứ Hai tuần 11 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng…

Suy niệm Thứ Năm tuần 10 Thường Niên. – Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (13/6)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (13/6) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào…

Suy niệm Thứ Tư tuần 10 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho…

Suy niệm Thứ Ba tuần 10 Thường Niên – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ (11/6)

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN – THÁNH BANABA, TÔNG ĐỒ. LỄ NHỚ (11/6) Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại,…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – NĂM B Lời Chúa: Mc 3, 20-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người…

SUY NIỆM LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

SUY NIỆM LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi…

Suy Niệm Thứ Năm tuần 9 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng…

Suy niệm Thứ Tư tuần 9 Thường Niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (4/6)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH BÔNIPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (4/6) Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng…

Suy niệm Thứ Ba tuần 9 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc. 12, 13-17 Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không…

Thứ Hai tuần 9 Thường Niên. – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ (3/6)

THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH CARÔLÔ LOAN-GA VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (3/6) Lời Chúa: Mc 12, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp…

Suy niệm Thứ Bảy Tuần 8 Thường Niên. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ (1/6)

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIÚTTINÔ, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (1/6) Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông…

Suy niệm thứ Năm tuần 8 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là…

Suy niệm Thứ Tư tuần 8 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói…

Suy niệm thứ Hai tuần 8 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân…

Suy niệm thứ Bảy tuần 7 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc. 10, 13-16 Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy đểcác trẻ nhỏ đến cùng…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 7 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc. 10, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng:…

Suy niệm thứ Năm tuần 7 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc. 9, 41–50 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ…

Suy niệm thứ Tư tuần 7 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc 9, 37-39 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì…

Suy niệm thứ Ba tuần 7 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mc. 9, 29-36 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người…

Suy niệm thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô…

Suy niệm Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở…

Suy niệm Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng,…

Suy niệm Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính (14/5)

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH. – THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH (14/5) Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân…

Suy niệm thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu,…

Suy niệm thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy…

Suy niệm thứ Tư tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả…

Suy niệm Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 16, 5b-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các…

Suy niệm Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về…

Suy niệm thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó,…

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH. – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì…