Chúa Nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2023
Suy niệm Thứ Hai tuần 26 Thường Niên. – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ (2/10)

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. – CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ. LỄ NHỚ (2/10) LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa…

Thứ Bảy tuần 25 Thường Niên. – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (30/9)

THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIÊRÔNIMÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (30/9) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 25 Thường Niên. – Các tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrie, Raphae. Lễ kính (29/9)

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN.  – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. LỄ KÍNH (29/9) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài…

Suy niệm Thứ Tư tuần 25 Thường Niên. – Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ (27/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ, LINH MỤC. LỄ NHỚ (27/9) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người…

Suy niệm Thứ Hai tuần 25 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên. – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ (23/9)

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH PIÔ PIETRELCINA, LINH MỤC. LỄ NHỚ (23/9) Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần…

Suy niệm Thứ Năm tuần 24 Thường Niên – Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính (21/9)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 24 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH (21/9) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo…

Suy niệm Thứ Tư tuần 24 Thường Niên. – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ (20/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. –  THÁNH ANRÊ KIM TÊGON, PHAOLÔ CHUNG HASAN VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (20/9) Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những…

Suy niệm Thứ Ba tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của…

Suy niệm Thứ Hai tuần 24 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái…

Thứ Bảy tuần 23 Thường Niên. – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (16/9)

THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH CORNÊLIÔ, GIÁO HOÀNG, VÀ THÁNH CYPRIANÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ (16/9) Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái…

Suy niệm Thứ Năm tuần 23 Thường Niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính (14/9)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN – SUY TÔN THÁNH GIÁ. LỄ KÍNH (14/9) Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi…

Suy niệm Thứ Tư tuần 23 Thường Niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (13/9)

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH GIOAN KIM KHẨU, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (13/9) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các…

Suy niệm Thứ Ba tuần 23 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người…

Suy niệm thứ Hai tuần 23 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat…

Suy niệm thứ Bảy tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 1-5 Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không…

Suy niệm thứ Năm tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ…

Suy niệm thứ Tư tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt…

Suy niệm Thứ Ba tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội…

Suy niệm thứ Hai tuần 22 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra,…

Suy niệm thứ Bảy tuần 21 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người…

Suy niệm thứ Sáu tuần 21 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại…

Suy niệm Thứ Năm tuần 21 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến,…

Suy niệm thứ Tư tuần 21 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 23, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và…

Suy niệm Thứ Ba tuần 21 Thường Niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ (29/8)

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN – THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT. LỄ NHỚ (29/8) Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê:…

Suy niệm Thứ Hai tuần 21 Thường Niên. – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (28/8)

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. – THÁNH ÂU-TINH, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ (28/8) Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta…

Suy niệm thứ Bảy tuần 20 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 20 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào…

Suy Niệm Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên – Thánh Batôlômêô, Tông Đồ. Lễ kính (24/8)

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN – THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ . LỄ KÍNH (24/8) Lời Chúa: Ga 1, 45-51 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse,…

Suy niệm thứ Tư tuần 20 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật…

Suy niệm thứ Hai tuần 20 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng…

Suy niệm thứ Bảy tuần 19 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng Chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 19 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo…

Suy niệm thứ Năm tuần 19 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha…